Best Practice of Presentation: Prezi Software – a non-linear Presentation Method

तपाइ प्राय सबैले कुनै पनि कुराको Presentation देखाउदा MS Power point वा Google Slide मात्र प्रयोग गर्नु भएको वा प्रयोग गरेको देख्नु भएको होला। यहा म तपाईलाई यी भन्दा पृथक Non – Linear Presentation गर्ने तरिका सिकाउछु ।
Install गर्ने तरिकाः

१. Prezi.com बाट बिभिन्न Plan Register गरी बार्षिक निश्चित दस्तुर तिरेर Online Prezi चलाउन सक्नु हुनेछ।
. २. वा बिभिन्न Torrent site (Sorry: for "Torrent")मा उपलव्ध Prezi डावनलोड गरि त्यसलाई Crack गरी Offline मा नि चलाउन सक्नु हुनेछ ।
(    Note: Torrent Link आवस्यक परेमा devsudip13@gmail.com मा मलाई E-Mail गर्न सक्नु हुनेछ ।)

प्रयोग गर्ने तरिकाः


१.    कम्प्युटरमा Prezi Desktop Software खोली त्यहा उपलब्ध Templateहरु मध्य आफ्नो Presentationको स्वरुप हेरी मिल्दो कुनै १ Template मा क्लिक गरी त्यही आधारमा रही आफ्नो प्रस्तुतीको निर्माण गर्नु पर्दछ । (त्यहा उपलब्ध हुनेमध्ये “Process 1” template लाइ यहा प्रस्तुत गरिएको छ )
२.    पहिलो Slide मा Main Title of Presentation, sub-heading, Background Image etc दिई सकेपछी (माथिको चित्र जस्तै) दोस्रो Slide बाट आफ्नो बिषयबस्तुहरु प्रस्तुत गर्ने ।

३.   दोस्रो Slide मा click गरि त्यहा आफ्नो बिषयबस्तुहरु (Text, Image, Graph, Flowchart etc) प्रस्तुत गर्दै जाने।

४. २ नंबर Slide भित्र त्यसका Sub-contents हरु छन भने  गोलो भित्र Plus लेखिएको ठाउमा क्लिक गरी त्यहा आफ्नो पहिलो Sub-content Design  गर्न सकिन्छ। त्यस्तै आफ्नो २ नंबर Slideका दोस्रो, तेस्रो Sub-content हरु २ नंबर Slideभित्र नै बनाउन सकिन्छ ।

५.   २ नं Slide का Contents and Sub Contents हरु सकिएपछि अर्को content का लागि हामी ३ नंबर slideमा जाने।

६.    त्यसमा नि अगाडी जस्तै Content Design गर्दै जाने, आफुलाई चाहिएको Photo, Graph, Flow Chart, Text etc. राख्दै अरु Slide को Contents Sub-contents हरु देखाउदै जाने ।

७.    कुनै एक Content  भित्र Flow-Chart Design गर्नु पर्यो भने तल चित्रमा देखाए जस्तै Shape भित्र गएर Circle, Rectangle, Arrow, Line, Pencil etc. बाट आफुलाई चाहेजस्तो Flow-Chart को Design गर्न सकिने छ।
८.    Drawing Option भित्र उपलब्ध विभिन्न Layout Option को प्रयोग गरी (आफ्नो Slideको Contents अनुकुल) Slide लाई अझ स्तरीय बनाउन सकिने छ ।

१.    Edit Path मा क्लिक गरी तयार भइसकेको आफ्नो प्रसतुतिको कुनपछि कुन Slide आउने भन्ने वाटो परिबर्तन वा स्लाईडको झन राम्रो प्रस्तुति दिन सकिने छ ।

यसरी Prezi को प्रयोगबाट आफ्नो प्रस्तुतिको भिन्न स्वरुप Non-Linera Presentation गर्न सकिने छ।


This article/tutorial is written by SUDIP DEVKOTA, ICT Engineer DDC Tanahun. For feedback, please comment on the article below.
Share on Google Plus

About Author (Devkota Sudip)

This portal "ICT for Local Bodies" is written by various individuals - ICT Experts and ICT Volunteers working under MoFALD/LGCDP with an aim of integrating ICT at Local Governance. The author is this post is mentioned at the end of the article itself (with their Google+ profile alongside). Learn more about ICT4LB KMDB here.